Pháp luật hiện hành quy định người sử dụng đất chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.