Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp của công ty TNHH một thành viên.

Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ trường hợp người đại diện hoặc người được đại diện đồng ý.

Trong quá trình hoạt động của mình, công ty TNHH một thành viên có thể sẽ phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu với cơ quan đăng ký kinh doanh, nếu nằm vào các trường hợp theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014.

Công ty cổ phần thành lập dưới 03 năm có thể đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục sáp nhập công ty cổ phần.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục sáp nhập công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục sáp nhập công ty TNHH một thành viên.

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chỉ chấm dứt khi pháp nhân chấm dứt. Việc thay đổi tư cách người đại diện theo pháp luật không làm chấm dứt đại diện theo pháp luật.

Để thay đổi lại tên công ty của mình, anh (chị) phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Khi có thay đổi thông tin cổ đông sáng lập, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập tới phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định.

Giám đốc hoặc tổng giám đốc là do hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm giám đốc hoặc tổng giám đốc. Về mặt nguyên tắc việc bổ nhiệm giám đốc điều hành không thuộc thẩm quyền của giám đốc mà do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 của Luật này.

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây: a) Theo yêu cầu của người có họ...

Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp thì người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi thông tin.

Trong lĩnh vực quản lý văn bản hành chính, qua các văn bản điều chỉnh hoạt động trong lĩnh vực này như Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 về công tác văn thư được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, để quý vị tham khảo, như sau:

Luật sư tư vấn về hồ sơ, trình tự, thủ tục và những lưu ý doanh nghiệp cần biết khi tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.