Trường hợp tài sản trong thời gian tạm giam giữ bị hư hỏng, người có tang vật, phương tiện bị tạm giam giữ có quyền yêu cầu cán bộ quản lý lập biên bản và đòi bồi thường theo quy định của pháp luật.