Pháp luật hiện hành không quy định về hình thức thanh toán tiền trong giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do vậy các bên có thể thỏa thuận về hình thức thanh toán giao dịch nhưng không được trái với quy định của pháp luật.