Quân nhân kết hôn với người nước ngoài phải nộp giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý ngành cấp trung ương hoặc cấp tỉnh, để xác nhận việc kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởng đến bảo vệ bí mật của Nhà nước hoặc không trái với quy định của ngành.

Công chức nhà nước, để được tăng lương theo quy định của pháp luật thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV.

Hàng năm việc gọi công dân nhập ngũ được tiến hành từ một đến hai lần, vào tháng 2, tháng 3 và tháng 8, tháng 9.