Bồi thường tiền viện phí là một trong những chi phí được bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng