Thời điểm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Luật sư tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Luật TNHH Everest...

Hỏi: Công ty tôi vừa muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, vừa muốn tăng vốn điều lệ của công ty thì có được tiến hành cùng một lúc không? (Phúc Bình - Huế)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014 đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: "1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 của Luật này; 2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi; 3. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có); 4. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây: a) Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi đề nghị đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành. Kèm theo đăng ký phải có bản sao bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành; b) Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo nội dung bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)".
* Để thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trước hết anh/ chị cần chuẩn bị hồ sơ gồm:
- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
- Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
- Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (nếu làm thay đổi Điều lệ)/Hội đồng quản trị (nếu không làm thay đổi Điều lệ) về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (trường hợp Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc của Công ty có kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu Giám đốc phải có chứng chỉ hành nghề).
Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi Công ty đăng ký kinh doanh.
Thời hạn: Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, sở có trách nhiệm giải quyết.
* Để thay đổi vốn điều lệ của công ty trước hết anh/ chị cần chuẩn bị hồ sơ gồm
- Thứ nhất, thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
- Thứ hai, quyết định bằng văn bản của đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
- Thứ ba, bản báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.
- Thứ tư, bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
- Thứ năm, trường hợp giảm vốn điều lệ với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành nghề đó.
Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi Công ty đăng ký kinh doanh.
Thời hạn: Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, sở có trách nhiệm giải quyết.
Về vấn đề có được thực hiện đồng thời hai thủ tục này không thì luật không quy định nên theo nguyên tắc công ty được thực hiện những hành vi mà luật không cấm nên có thể thực hiện đồng thời hai thủ tục này.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.