-->

Thành phần hồ sơ của thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thành phần hồ sơ của thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân.

1. Thành phầnhồ sơ:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp(Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.


2. Trình tự thực hiện

· Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

· Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng kýthayđổi nội dung Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệptrực tiếptại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặcNgười đại diện theo pháp luậtnộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điệntử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

· Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận,kiểm tratính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Lưu ý:Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Lệ phí:200.000 đồng/lần (Thông tư số 176/2012/TT-BTC)(Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).