-->

Người được ủy quyền trích lục hộ tịch là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

Cá nhân có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch (UBNN xã, UBND huyện; cơ quan đại diện ngoại giao, Bộ Tư pháp...) cấp bản sao trích lục hộ tịch mà không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình.

Điều 67 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.