Thành viên hợp danh có thể chấm dứt tư cách thành viên hợp danh của mình bằng cách rút vốn khỏi công ty hoặc bằng phương thức khác nếu Điều lệ công ty quy định.

Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Người đang là thành viên của một công ty hợp danh thì vẫn có thể làm thành viên của công ty hợp danh khác.

Tôi và một vài người đang làm thủ tục thành lập công ty hợp danh. Đề nghị luật sư cho biết, việc góp vốn trong công ty hợp danh được quy định như thế nào? Quyền của thành viên hợp danh có những hạn chế gì?

Luật Doanh nghiệp quy định những nghĩa vụ của thành viên hợp danh tại Khoản 2 Điều 134 như sau:.....

Về quyền của thành viên hợp danh trong công ty hợp danh, Luật Doanh nghiệp quy định như sau:

Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Tư cách thành viên hợp danh bị chấm dứt khi bị khai trừ khỏi công ty do thành viên hợp danh đồng thời làm chủ doanh nghiệp tư nhân

Công ty hợp danh theo Luật Doanh nghiệp có thể có hai loại thành viên đó là thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.

Khi đang là thành viên của công ty hợp danh thì không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên trường hợp nếu tất cả các thành viên hợp danh còn lại trong công ty đồng ý, thì vẫn có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi...

Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Theo điểm b, khoản 1, điều 172, luật Doanh nghiệp năm 2014 thì thành viên hợp danh có nghĩa vụ phải cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh do tự nguyện rút vốn khỏi công ty thì người đó vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên

Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại