Điều 281 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 209 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Công an khu vực chỉ có quyền nắm bắt tình hình, kiểm soát số lượng cơ sở kinh doanh trên địa bàn mình quản lý để kịp thời có biện pháp xử lý. Hoạt động kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp phải được tiến hành bởi thanh tra viên, đoàn thanh tra.

việc bạn giả mạochữ ký của anh vợđể giúp mẹ vợ vay tiền có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 139 BLHS về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bởi bạn

Cần căn cứ vào điều lệ của công ty, quy chế nội bộ của công tycũng như hợp đồng lao động của Giám đốc nhân sự để căn cứ xem xét quyền hạn của Giám đốc nhân sự

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp về lý lịch tư pháp được quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Chủ Tịch nước có hai nhóm các nhiệm vụ, quyền hạn chính là thẩm quyền liên quan đến chức năng đại diện, thay mặt nước về đối nội và đối ngoại và thẩm quyền liên quan đến việc phối hợp các thiết chế quyền lực Nhà nước trong các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Công an viên sẽ là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Công an xã và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Công an xã giao

Thủ tướng là người có ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức và hoạt động của Chính phủ. Thủ tướng chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác với Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì có nhiều chức danh, vị trí công chức trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước, trong đó bao gồm công chức làm công tác địa chính tại xã, phường, thị trấn.

Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam thực hiện việc quản lý nhà nước về hộ tịch, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: thực hiện đăng ký các việc hộ tịch cho công dân Việt Nam ở nước ngoài, quản lý, sử dụng các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định...

Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Hiến pháp, luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa...

Hồ sơ vụ án là tập hợp các giấy tờ, tài liệu do Tòa án thu thập hoặc soạn thảo trong quá trình thụ lý một vụ án dân sự và cần thiết cho việc giải quyết vụ án đó. Lập hồ sơ vụ án là nhiệm vụ của thẩm phán và là một bước quan trọng trong quá trình thụ lý vụ án.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân tỉnh về lý lịch tư pháp được quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Theo quy định của Hiến pháp và Luật tổ chức Quốc hội thì Quốc hội nước ta có 03 chức năng chính là: thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Đoàn thanh tra và thanh tra viên đất đai khi tiến hành thanh tra có quyền hạn: yêu cầu cơ quan nhà nước, người sử dụng đất và các đối tượng khác có liên quan cung cấp tài liệu và giải trình những vấn đề cần thiết cho việc thanh tra...

Cán bộ, công chức là người lao động nên họ được hưởng các quyền lợi cuả người lao động theo quy định của Bộ luật lao động và các văn bản pháp luật khác.

Hợp đồng ủy quyền cho phó giám đốc không bắt buộc phải được côngchứng, chứng thực vì pháp luật không quy định bắt buộc loại hợp đồng này sẽ phải được công chứng, chứng thực thì mới có hiệu lực pháp luật.

Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là tội thuộc nhóm tội có chủ thể đặc biệt. Người phạm tội phải là người có chức vụ, quyền hạn.