Luật sư tư vấn về hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất khi người tặng cho qua đời.

Luật sư tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được cấp không đúng thẩm quyền.

Trong trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị huỷ bỏ, di sản thừa kế sẽ được chia theo di chúc sau.

Áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất chung trong những trường hợp nào?

Thời gian để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 30 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi không có giáy tờ chuyển nhượng.