Quyền lợi của người thứ ba ngay tình được pháp luật bảo vệ trong hai trường hợp theo quy định của pháp luật.