-->

Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động...

Luật sư tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty Luật TNHH Everest...