-->

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp vi phạm nội quy lao động.

Người sử dụng lao động sử dụng trên 10 lao động phải có nội quy lao động và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Để bảo vệ quyền lợi của người lao động, pháp luật quy định không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

Khi nội quy của công ty trái với quy định của pháp luật thì sẽ không thể kỷ luật người lao động nếu người lao động vi phạm những quy định này.

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh.

Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động không phải đăng ký nội quy lao động.

Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

Quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động: Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động - khoản 3 Điều 128 Bộ luật Lao động.

Doanh nghiệp sử dụng trên 10 lao động nên phải đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh theo khoản 9 Điều 28 Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản

Người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước trong vòng 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động...

Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

Người sử dụng lao động sử dụng trên 10 lao động phải có nội quy lao động và nội quy sẽ bao gồm những nội dung chủ yếu về thời gian làm việc, nghỉ ngơi; trật tự tại nơi làm việc; an toàn vệ sinh lao động, xử lý kỷ luật lao động không trái với quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

Người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. 2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên thì bắt buộc phải lập nội quy lao động bằng văn bản

Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc đăng ký nội quy lao động.

Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội quy lao động đang có hiệu lực, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thực hiện đăng ký lại nội quy lao động.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký nội quy lao động để quý vị tham khảo.

Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. 2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan.