-->

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình quản trị (cơ cấu tổ chức quản lý): mô hình quản trị có Ban Kiểm soát, hoặc mô hình quản trị không có Ban Kiểm soát.

Luật sư tư vấn về trường hợp giải thể doanh nghiệp là giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Luật sư tư vấn về những thay đổi về cơ cấu tổ chức quản lý, người đại diện theo pháp luật, những điều kiện để triệu tập, tiến hành các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và một số thay đổi khác của chế định công ty cổ phần của Luật Doanh nghiệp năm 2014 so với Luật năm 2005.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục chia doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 được tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Quy định về con dấu doanh nghiệp là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực thi Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, nếu Công ty hợp danh vì lý do nào đó mà chỉ còn một thành viên hợp danh và một thành viên hợp vốn thì không thể hoạt động được.

Luật sư tư vấn về thủ tục, điều kiện tiến hành, quyền dự họp,thông qua nghị quyết khi tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Luật sư tư vấn về thủ tục, điều kiện tiến hành, tỷ lệ thông qua, việc ủy quyền, ký kết văn bản khi tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Luật sư tư vấn về thẩm quyền, chức năng, triệu tập và thể thức tiến hành cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Dịch vụ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp như tư vấn thành lập doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, tư vấn quản trị doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp là việc luật sư, chuyên gia pháp luật doanh nghiệp hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của khách hàng trong lĩnh vực về doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, sẽ mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.

Luật Doanh nghiệp 2014 được coi là cuộc đột phá thể hiện đúng tinh thần Hiến pháp 2013 về quyền tự do kinh doanh của công dân, của doanh nghiệp, theo đó, những gì luật pháp không cấm thì người dân, doanh nghiệp được tự do đầu tư, kinh doanh.

Luật sư tư vấn về trình tự, thủ tục, các điểm cần lưu ý và dịch vụ thành lập Doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong quá trình quản trị nội bộ của các doanh nghiệp, chức danh giám đốc là chức danh quản lý được bổ nhiệm nhằm thay mặt cho chủ sở hữu doanh nghiệp điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.

Việc góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập trước ngày Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thì sẽ áp dụng quy định về thời hạn góp vốn theo quy định tại Điều lệ của công ty

Theo luật Doanh nghiệp năm 2014 thì có nhiều con đường để trở thành thành viên của công ty hợp danh như là góp vốn vào công ty, nhận chuyển nhượng phần vốn góp, tặng cho hay nhận thừa kế phần vốn góp,…

Khi doanh nghiệp muốn tạm ngừng hoạt động thì cần tiến hành những thủ tục gì? Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh gồm những gì?

Mã số doanh nghiệp được luật hóa, đã chính thức rút gọn các thủ tục hành chính mà doanh nghiệp phải làm.