-->

Tiền lương làm thêm giờ của người lao động hưởng lương theo sản phẩm sẽ được tính theo đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường nhân với số sản phẩm làm thêm giờ và hệ số nhân tương ứng với khung thời gian làm thêm giờ.

Nếu người lao động chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 05 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương.

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ.

Tham khảo quy định tại Điều 3, Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH để xác định được những khoản phụ cấp nào được tính là phụ cấp lương theo đúng quy định pháp luật.

Khi nâng lương thì thời gian hưởng lương ở hệ số mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

Trong trường hợp người lao động nghỉ phép, người sử dụng lao động chỉ được quyền trừ tiền lương theo lương thời gian mà không được phép trừ tiền lương trong tổng thu nhập (bao gồm cả tiền lương sản phẩm).