-->

Trường hợp anh (chị) xây nhà vượt hạn mức trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì anh (chị) sẽ được công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng đó. Nếu sau thời hạn này sẽ không được công nhận.

Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai hạn mức cho người sử dụng đất thì cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính và nếu có thiệt hại phải bồi thường cho người sử dụng đất.

Luật sư tư vấn về hạn mức sử dụng đất...

Nhà nước quy định hạn mức sử dụng đất gồm hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức.

Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quỹ đất của địa phương mà UBND quy định cụ thể về hạn mức giao đất, cho thuê đất của từng địa phương.

Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thuộc khu vực Đông bắc bộ không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất

Việc xác định tiền sử dụng đất đất theo quyết định 13/2012/QĐ-UBND thành phố Hà Nội

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về hạn mức diện tích, tiền thuế đất khi làm sổ hồng.

Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn;...