-->

Việc giao kết hợp đồng bằng miệng hay bằng văn bản không dựa vào trình độ, bằng cấp của người lao động mà dựa vào thời hạn của hợp đồng. Người sử dụng lao động tùy vào tính chất của công việc và điều kiện của công ty mình mà lựa chọn hình thức giao kết phù hợp.

Tôi mới ra trường chuẩn bị đi làm nên muốn tìm hiểu một chút về hợp đồng lao động. Luật sư cho tôi hỏi, nếu đi làm tôi có thể làm việc theo loại hình hợp đồng nào?

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn cách chứng minh sự xác thực của hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất đã được giao kết nhiều năm.

NLĐ đã nghỉ hưởng chế độ hưu trí, khi tiếp tục giao kết HĐLĐ, thì không phải tham gia BHXH nữa, mà các khoản tiền BHXH sẽ được công ty chi trả vào tiền công, tiền lương hàng tháng.

Người sử dụng lao động chỉ được phép ký kết hợp đồng xác định thời hạn với anh/chị tối đa hai lần. Tới lần thứ ba, hợp đồng sẽ trở thành hợp đồng xác định thời hạn.

Tùy theo công việc và thời gian thỏa thuận mà hợp đồng lao động có thể giao kết dưới hình thức văn bản hoặc lời nói theo quy định pháp luật.

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản trừ trường hợp đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng thì các bên có thể giao kết bằng lời nói.

Đối với người lao động dưới 15 tuổi thì hợp đồng lao động do người đại diện theo pháp luật của người đó ký kết với người sử dụng lao động và phải có sự đồng ý của người lao động...

Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:a) Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã;...

Khi ký hợp đồng sử dụng lao động chưa thành niên mà cụ thể là người lao động từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi người sử dụng lao động phải chú ý đến vấn đề sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật

Việc ủy quyền lại để giao kết hợp đồng lao động với người lao động là không đúng với quy định của pháp luật.

Tôi du học về nên tôi được rất nhiều công ty mời về làm việc. Tôi có thể giao kết hợp đồng một lúc với nhiều công ty hay không?

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

Tôi làm việc cho công ty đã 2 tháng nay, tuy nhiên không có ký bất kỳ một hợp đồng lao động nào. Tôi và giám đốc công ty có thỏa thuận là tôi làm việc cho công ty thời hạn 12 tháng. Như vậy, việc thỏa thuận của tôi và giám đốc có phải là hợp đồng lao động không?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được coi là vô hiệu nếu tại thời điểm giao kết vi phạm các điều kiện được hướng dẫn tại điểm a.4 và điểm a.6 tiểu mục 2, 3 mục 2 này, nhưng sau đó đã được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận...

Tư vấn pháp luật: "Giao kết HĐLĐ với người đã đủ điều kiện về hưu" của công ty Luật TNHH Everest nhằm phổ biến kiến thức pháp luật.

Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói...

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả tiền lương làm thêm giờ...

người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động. Tuy nhiên, anh (chị) phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết trong cả 02 hợp đồng lao động (về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, địa điểm làm việc…)

Khoản 2, điều 39, Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định về Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả