-->

Trường hợp công dân nhận được Lệnh gọi nhập ngũ và Giấy báo nhập học vào các trường trong cùng một thời điểm thì phải chấp hành Lệnh gọi nhập ngũ và không thuộc đối tượng được xét tạm hoãn gọi nhập ngũ

Điều 3, Nghị định số 38/2007/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định về các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Người nhận được giấy báo nhập học và giấy báo nhập ngũ cùng một thời điểm vẫn có thể phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định pháp luật.

Trường hợp đã nhận được lệnh gọi nhập ngũ và nhận được giấy báo nhập học vào các trường đào tạo trình độ cao đẳng, phải báo cáo với ban chỉ huy quân sự cấp xã trước mười ngày kể từ thời điểm giao nhận quân quy định tại lệnh gọi nhập ngũ để được tạm hoãn gọi nhập ngũ.