Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh.

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân nhưng có quyền tham gia thêm vào việc thành lập công ty TNHH hai thành viên.

Chủ doanh nghiệp tư nhân được quyền ủy quyền cho người khác xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự thay mình.

Khi bán doanh nghiệp tư nhân của mình, chủ doanh nghiệp có 02 nghĩa vụ cơ bản: (1) chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp; (2) tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.

Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ nộp thuế TNDN theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thu nhập phát sinh ngoài doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ nộp thuế TNCN.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiêp tư nhân; Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

Tôi đang là chủ một doanh nghiệp tư nhân, theo tôi được biết chủ doanh nghiệp tư nhân không có quyền tham gia thành lập doanh nghiệp khác. Đề nghị luật sư tư vấn, tôi có quyền thành lập, tham gia thành lập cũng như làm chủ doanh nghiệp khác không?

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; hoặc có thể cho thuê lại doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp không trực tiếp quản lý doanh nghiệp.

Người mua Doanh nghiệp xã hội phải cam kết tiếp tục thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường của Doanh nghiệp xã hội được mua.

Chủ doanh nghiệp có quyền cho thuê doanh nghiệp của mình. Nội dung hợp đồng cho thuê doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp và bên thuê thoả thuận bằng một hợp đồng dân sự.

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân Việt Nam hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư vốn, thành lập và làm chủ có nghĩa là doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp thuộc sở hữu của một chủ.

Pháp luật doanh nghiệp quy định chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm kinh doanh, có quyền giải thể, bán doanh nghiệp…

Chủ DNTN chịu trách nhiệm tài sản vô hạn trong kinh doanh có nghĩa là chủ DNTN phải chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của mình.

Khi đang là thành viên của công ty hợp danh thì không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên trường hợp nếu tất cả các thành viên hợp danh còn lại trong công ty đồng ý, thì vẫn có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình mà không có sự phân tán rủi ro cùng những chủ thể khác như những doanh nghiệp có tư cách pháp nhân.