-->

Người sử dụng đất sẽ phải nộp tiền sử dụng đất bằng với mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp, phải trả tiền đối với phần chênh lệch đó và không được nhận lại ruộng khác nữa.

Thành phần hồ sơ, bao gồm: Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất;...

Luật sư tư vấn trường hợp khiếu nại quyết định hành chính liên quan đến việc giao đất của cơ quan nhà nước.

Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của uỷ ban nhân dân xã chuyển đến.

Theo quy định của pháp luật đất đai, nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở thì có thể được Nhà nước cấp đất dưới hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Điều 275 Bộ luật dân sự 2005 quy định về Quyền về lối đi qua Bất động sản liền kề.