-->

Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại;

Việc cấp đổi GCNQSDĐ được cấp lại mới khi đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn đo đạc địa chính trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai,

Theo quy định của pháp luật thì đối tượng miễn, giảm phí, lệ phí đo đạc địa chính do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định để phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Trường hợp của anh (chị) diện tích ghi trên giấy tờ không thay đổi, nhưng có sự thay đổi về vị trí, ranh giới miếng đất, do pháp luật lại không quy định cụ thể về trường hợp này, nên hai bên có thể tự thỏa thuận với nhau hoặc nhờ cơ quan công quyền giải quyết.