Thay đổi thẩm phán trong trường hợp: Họ đồng thời là đương sự, người đại diện, người thân thích của đương sự. Họ đã tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền...