Nhà nước luôn có những chính sách nhằm khuyến khích các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.

Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên,...