-->

Trách nhiệm liên đới của các đơn vị mới sau khi tách khỏi doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về việc sau khi chia doanh nghiệp các công ty mới có phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ xấu của mình chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác hay không?

1. Chia doanh nghiệp với các trường hợp sau đây:
Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên với tài sản công ty để thành lập 2 hoặc nhiều công ty mới
Trường hợp cụ thể như:
- Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên và cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo phần trăm tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
- Toàn bộ phần tiền vốn.đã góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn đóng góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;
- Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

2.Thủ tục chia doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
- Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại diện hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ doanh nghiệp. Nghị quyết chia công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia; tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty và phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty sẽ bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty theo nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trước trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;
- Thành viên, chủ sở hữu, giám đôc công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, được bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và và các chức danh khác tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo nghị định của Luật Doanh nghiệp 2014. Trong trường hợp, hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết chia tách công ty.

3.Quy định về số lượng thành viên, cổ đông tham gia
Tỷ lệ sở hữu cổ phần và các thành phần vốn góp khác của thành viên, cổ đông và vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi chia tách
sẽ được ghi chép tương ứng với cách thức phân chia tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty cũ sẽ bị chia sang các công ty mới.

4.Xử lý các hoảng nợ của công ty khi chia tách
Công ty bị chia tách chấm dứt hoạt động sau khi công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với bên chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

5.Hồ sơ chia doanh nghiệp bao gồm : (liên hệ để nhận được hồ sơ mẫu)

  • Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của các công ty
  • Quyết định bằng văn bản về việc chia tách Công ty của Công ty bị chia:
  • Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
  • Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần
  • Biên bản họp về việc Chia Công ty:
  • Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
  • Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần ;
  • Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty.

6.Số lượng hồ sơ chia doanh nghiệp

  • 01 bộ hồ sơ.

7.Thời gian giải quyết hồ sơ chia doanh nghiệp

05 ngày làm việc kể từ ngày Phòng ĐKKD nhận được hồ sơ (đối với hồ sơ chưa hợp lệ, phải sửa đổi, bổ sung).


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHHEverestđể yêu cầu cung cấp dịch vụ:

1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218

4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].