-->

Dịch vụ đăng ký chia doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể được chia doanh nghiệp thành một số công ty cùng loại.

Công ty Luật TNHH Everest khi cung cấp dịch vụ đăng ký chia doanh nghiệp hướng tới mục tiêu:
 1. Hỗ trợ khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí;
 2. Hỗ trợ khách hàng quản lý, điều hành chia doanh nghiệp hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật, hạn chế tối đa những rủi ro và vướng mắc về pháp lý.
  Chia doanh nghiệp
  Chia doanh nghiệp
Thủ tục chia doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được quy định như sau:
 1. Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia doanh nghiệp thông qua quyết định chia doanh nghiệp theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Quyết định chia doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia; tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia doanh nghiệp. Quyết định chia doanh nghiệp phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;
 2. Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chia doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản này.
 3. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.
Phạm vi và nội dung cung cấp dịch vụ đăng ký chia doanh nghiệp do các Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện:
 1. Tư vấn giải pháp, các công việc cần làm của doanh nghiệp trước khi thực hiện chia doanh nghiệp;
 2. Soạn thảo và tư vấn hồ sơ chi tiết để thực hiện việc chia doanh nghiệp;
 3. Đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện thủ tục chia doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và các thủ tục pháp lý khác cho các doanh nghiệp được chia tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 4. Tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp được chia 2 năm sau khi thành lập.