-->

Những điểm mới về công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2014

Luật Doanh nghiệp năm 2014 có một số thay đổi sẽ ảnh hưởng đến tổ chức quản lý của loại hình công ty cổ phần.

Trên cơ sở tiếp thu những quy định tiến bộ trong Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014 bổ sung nhiều quy định mới theo hướng vừa thuận lợi cho doanh nghiệp đồng thời chặt chẽ trong quản lý Nhà nước.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Theo đó, ngoài các quy định về con dấu và người đại diện, quy định về tổ chức và quản lý công ty cổ phần có một số thay đổi quan trọng sau:

Thứ nhất, về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần.

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, công ty cổ phần có quyền lựa chọn cách thức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình:(i) Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát và Giám đốc/Tổng Gám đốc; (ii) ĐHĐCĐ, HĐQT (ít nhất 20% số thành viên HĐQT là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT), Giám đốc/Tổng Giám đốc. Các thành viên HĐQT độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty, không tham gia trực tiếp vào hoạt động điều hành công ty cổ phần

Luật Doanh nghiệp năm 2014 tạo cơ hội cho công ty cổ phần chủ động trong việc lựa chọn người đại diện pháp luật (Chủ tịch HĐQT và/hoặc Giám đốc/Tổng Giám đốc). Trường hợp có 2 người đại diện pháp luật trở lên, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc/Tổng Giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật và cần được quy định rõ trong Điều lệ.

Bên cạnh đó, Luật Doanh nghiệp năm 2014 cũng điều chỉnh và bổ sung một số quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ, HĐQT; cơ cấu, tiêu chuẩn, quyền và nghĩa vụ, cũng như điều kiện trở thành thành viên, thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật. Theo đó, HĐQT sẽ có quyền tự bầu, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch HĐQT.

Thứ hai, điều kiện, thể thức triệu tập, tiến hành các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã quy định cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết cho lần triệu tập thứ nhất, 33% tổng số cổ phiếu biểu quyết cho lần triệu tập thứ hai.

Tùy thuộc vào vấn đề được thông qua, tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành giảm còn 51% và 65% thay vì 65% và 75% như quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005.

Điểm đáng lưu ý là Luật Doanh nghiệp năm 2014 cũng quy định mở hơn về việc ứng dụng công nghệ vào cuộc họp, cho phép cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, gửi thư, fax, thư điện tử và hình thức cụ thể này phải được ghi rõ trong Điều lệ doanh nghiệp.Với những thay đổi mang tính bước ngoặt nêu trên, doanh nghiệp cần điều chỉnh, bổ sung Điều lệ hoạt động và phải được ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định.

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Phòng tư vấn doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn 1900 6198, tổng hợp.

Nguồn tổng hợp: http://www.doanhnhansaigon.vn/tu-van-phap-luat/nhung-thay-doi-ve-cong-ty-co-phan-trong-luat-doanh-nghiep-2014/1087407/

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.