-->

Chia tài sản chung của vợ chồng căn cứ trên thỏa thuận của vợ chồng. Nếu không thỏa thuận được, tài sản chung được chia theo pháp luật

Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định tài sản chung của vợ chồng

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Luật sư tư vấn chia tài sản sau khi ly hôn...

Việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không làm chấm dứt chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết.

Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Nếu tài sản chung cần chia là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì bạn cần tiến hành thủ tục công chứng theo quy định pháp luật tại Văn phòng công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân xã.

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân

Khi hôn nhân tồn tại, trong trường hợp vợ chồng đầu tư kinh doanh riêng, thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng hoặc có lý do chính đáng khác thì vợ chồng có thể thỏa thuận chia tài sản chung

Vợ có thể chuyển nhượng phần quyền sử dụng đất của mình trong tài sản chung là quyền sử dụng đất ấy nhưng cần có văn bản thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Vợ, chồng có thể thỏa thuận chia một một hoặc toàn bộ tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền chi tài sản. Việc chia tài sản phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này...

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Chế độ tài sản chung của vợ chồng ảnh hưởng không nhỏ tới những nhà đầu tư kinh doanh khi cần quyết định đầu tư một cách nhanh chóng và chứa đựng rủi ro cao đồng thời dễ xảy ra mâu thuẫn gia đình khi có sự bất đồng ý kiến trong vấn đề sử dụng tài sản chung.

Luật sư tư vấn chia tài sản khi ly hôn...

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.

Luật sư tư vấn về đất được tặng cho trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung hay riêng.

Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chia quyền sử dụng đất được tặng cho trong thời kỳ hôn nhân khi ly hôn.