Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:...

Luật sư tư vấn về quyền chuyển nhượng, tặng cho của chủ sử dụng đất.