-->

Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ.

Quyền xác định, xác định lại dân tộc là một trong những quyền nhân thân cơ bản của mỗi cá nhân.