Phương thức thanh toán tiền đối với hợp đồng mua bán nhà ở được quy định tại pháp luật dân sự, pháp luật về nhà ở.