Việc xây dựng nhà trên đất trồng cây hàng năm là hành vi sử dụng đất không đúng mục đích sử dụng đất, đây là hành vi cấm của pháp luật đất đai được quy định tại khoản 3, điều 12 của Luật đất đai 2013.