-->

Di chúc bằng văn bản nhưng không có người làm chứng, không được công chứng, chứng thực thì có hợp pháp?

Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép; Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

Nếu di chúc của cha bạn đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điều 652 Bộ luật dân sự năm 2005 thì di chúc đó được coi là hợp pháp

Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép; Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội;...

Di chúc chỉ có giá trị pháp lý nếu người lập di chúc tự tay viết di chúc và có đầy đủ nội dung quy định tại Điều 653 Bộ luật Dân sự năm 2005

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về trường hợp cơ quan làm chứng xảy ra sự cố sẽ ảnh hưởng như thế nào tới hợp đồng cho thuê.

Mẫu số 03-DS Biên bản lấy lời khai của người làm chứng (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Căn cứ vào quy định pháp luật trên thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực. Dù bạn có trả trước 50% giá trị của hợp đồng thì giá trị pháp lý của hợp đồng vẫn không được đảm bảo nếu không được công chứng, chứng thực.

Người yêu cầu công chứng không biết chữ tức không đọc được, ký được thì việc công chứng phải có người làm chứng.

Hợp đồng mua bán đất được thiết lập từ năm 1999. Tại thời điểm này do luật đất đai 1993 điều chỉnh. Hợp đồng mua bán đất mà không có công chứng chứng thực được coi là hợp pháp.

Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 653 của Bộ luật dân sự năm 2005

Người làm chứng có nghĩa vụ tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án...

Việc hoãn phiên tòa của Tòa án do thiếu luật sư của bị cáo, thiếu 01 người làm chứng có thể hợp pháp nếu Tòa án xét thấy việc hoãn phiên tòa là cần thiết và phù hợp với các điều kiện quy định của pháp luật.

Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực