-->

Trường hợp quá thời hạn nộp tiền SDĐ theo quy định mà người sử dụng vẫn chưa nộp đủ số tiền đồng thời cũng không thuộc trường hợp được ghi nợ tiền SDĐ thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật

Giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức.

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính

Thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hộ gia đình, cá nhân khi được giao đất ở có phải nộp tiền sử dụng đất. Số tiền sử dụng đất phải nộp khi nhà nước giao đất được tính dựa trên công thức quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 45/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Điều 16 Luật Đất đai năm 2013 quy định Nhà nước quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất.

Trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thì người sử dụng đất phải nộp tiền chậm nộp. Việc xác định tiền chậm nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành

Trường hợp bạn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bạn muốn được cấp giấy chứng nhận mang tên bạn thì bạn không phải nộp tiền sử dụng đất.