-->

Trên nguyên tắc, người thành niên có quyền tự mình xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự và tự mình thực hiện các nghĩa vụ của mình. Còn người chưa thành niên phải được đại diện hoặc được hỗ trợ trong cuộc sống dân sự.

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết... Nhà nước không phân biệt việc được hưởng di sản giữa con nuôi và con đẻ.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn hôn nhân về quyền đại diện cho con chưa thành niên.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục định cư cho con ở nước ngoài sau ly hôn...

Bên mượn tài sản có nghĩa vụ Bồi thường thiệt hại, nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản mượn...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật cho người lao động nghỉ việc đúng theo luật định.