Không có di chúc nên di sản sẽ được chia thừa kế theo pháp luật cho những người thừa kế theo Khoản 1 Điều 676 Bộ luật Dân sự 2005.