-->

'Bản đồ 299' là một trong những giấy tờ quan trọng trong chứng minh thời điểm sử dụng đất, đặc biệt là thửa đất hình thành trước năm 1980 (được Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) mà không phải đóng tiền sử dụng đất.

Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý sử dụng đất trồng lúa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Tư vấn pháp luật đất đai là việc luật sư, chuyên gia pháp luật hình sự hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của khách hàng trong lĩnh vực về đất đai.

Tư vấn pháp luật đất đai là việc luật sư, chuyên gia pháp luật đất đai hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của khách hàng trong lĩnh vực về đất đai.

Dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, sẽ mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.

Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với hộ gia đình cá nhân được quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013

Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay không có giá trị pháp lý.

Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quỹ đất của địa phương mà UBND quy định cụ thể về hạn mức giao đất, cho thuê đất của từng địa phương.

Những hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 12 Luật Đất đai năm 2013.

Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại thành: Nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng.

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai...

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, sổ đỏ bị thu hồi trong những trường hợp như Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp; cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;...

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất có các quyền như: được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất,...

Việc xác định diện tích tối thiểu được tách thửa do UBND cấp tỉnh nơi có đất quy định.

Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó.

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính...

Đối với là giấy tờ tặng cho (bản chất hợp đồng tặng cho) thì được áp dụng điểm c khoản 1 khoản 2 điều 100 Luật đất đai năm 2013.

Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất có quyền sử dụng bất động sản liền kề thuộc sở hữu của người khác để bảo đảm các nhu cầu của mình về lối đi, cấp, thoát nước, cấp khí ga, đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý...