-->

Ký hợp đồng thử việc với công ty nhưng không được công ty đóng bảo hiểm vì không thuộc đối tượng ...

Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về việc làm thử, thời gian thử việc, về quyền, nghĩa vụ của hai bên

Tiền lương trong thời gian thử việc:Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn tiền lương cho người lao động thử việc.

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật...