Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 116 BLLĐ năm 2012, người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương

Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Trong thời gian thử việc, người lao động có thể hủy bỏ hợp đồng thử việc mà không cần báo trước? Một số quy định về thử việc, thời gian thử việc, kết thúc việc thử việc, trách nhiệm của người sử dụng lao động...

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động: 1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:...