-->

UBND cấp xã có thẩm quyền tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo quy đinh.

Thực tiễn xử lý đơn thư cho thấy, có nhiều trường hợp đơn thư có nhiều nội dung khác nhau, đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo, hoặc đơn vừa có nội dung tố cáo, vừa có nội dung kiến nghị, phản ánh.

Người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.

Người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính

Điều 56 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 quy định về thời hiệu khiếu nại, khởi kiện tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa .

Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo là hành vi (bằng hành động hoặc không hành động) bị luật hình sự cấm, xâm hại đến quyền khiếu nại, tố cáo của công dân do Hiến pháp và pháp luật quy định.

Pháp luật hiện nay có quy định về khiếu nại và tố cáo thành hai Luật riêng biết.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về thủ tục khiếu nại, tố cáo hành vi lấn chiếm đất.