-->

Người có trách nhiệm đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký khai tử cho người bị toà án tuyên bố là đã chết để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký khai tử quá hạn (Việc tử chưa đăng ký trong thời hạn 15 ngày) để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký khai tử trong nước để quý vị tham khảo.

Luật sư tư vấn về việc đăng ký khai tử quá hạn để hoàn thiện hồ sơ hưởng thừa kế.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài để quý vị tham khảo.

Điều 19 Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định về thẩm quyền đăng ký khai tử.