Hợp đồng thương mại quốc tế là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ thương mại quốc tế

Các hình thức trách nhiệm đối với bên vi phạm trong hợp đồng thương mại quốc tế bao gồm: Buộc thực hiện đúng hợp đồng, phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại, hủy hợp đồng.

Hợp đồng mua bán hàng hóa nói chung có thể bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Tuy nhiên đối với một số loạihợp đồng pháp luật cóquy định hình thức của hợp đồng thì các bên sẽ phải tuân thủ hình thức của hợp đồng theo quy định của pháp luật