Trong quá trình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tập thể người lao động và người sử dụng lao động không tránh khỏi những tranh chấp. Trong nhiều trường hợp tập thể người lao động thường đình công mà không biết việc đình công của mình có hợp pháp hay không.