Quyền chiếm hữu là quyền nắm giữ, quản lý tài sản”. Việc nắm giữ và quản lý ở đây bao hàm cả việc thực hiện quyền sử dụng (dùng và khai thác) hoặc quyền không sử dụng tài sản (cất giữ).

Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

A hoàn toàn có quyền kiện đòi lại tài sản là Laptop tại Tòa án. A cần chuẩn bị trước các giấy tờ, tài liệu trong việc kiện đòi tài sản để thực hiện yêu cầu của mình.