Việc chứng nhận hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản chỉ thuộc thẩm quyền của Phòng Công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp bất động sản thuộc thẩm quyền địa hạt của Phòng Công chứng thì...

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất (mua đất) phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Việc chứng thực hợp đồng dân sự phải được tiến hành theo thủ tục quy định tại Điều 36 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch.