Điều kiện hưởng, mức hưởng và thời gian hưởng trợ cấp thôi việc được xác định theo Điều 48 Bộ luật lao động 2012.

Pháp luật quy định người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp là người thực hiện giao dịch của doanh nghiệp. Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiên là người đại diện theo pháp luật nếu điều lệ công ty quy định có hơn một người là đại diện theo pháp luật.

Hợp đồng giao dịch của công ty TNHH phải do người đại diện theo pháp luật của công ty đó ký kết mới có hiệc lực pháp luật. Người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyển cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch hội đồng quản trị được quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc là những chức danh quản lý trong công ty cổ phần, được phân định nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng, không ai "to" hơn ai.

Để trờ thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, cần đáp ứng đủ các điều kiện, được bầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014. Việc trở thành chủ tịch Hội đồng quản trị phụ thuộc vào phiếu bầu của Hội đồng quản trị là yếu tố quyết định.

Việc Chủ tịch hội đồng quản trị ký hợp đồng khi giám đốc đi vắng có hợp pháp hay không sẽ phải phụ thuộc vào quy định trong điều lệ của công ty.

Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó.

Để trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, cần đáp ứng đủ các điều kiện để trở thành thành viên của Hội đồng quản trị. Tiếp theo, việc được lựa chọn là chủ tịch Hội đồng quản trị còn phụ thuộc vào số phiếu bầu của Hội đồng quản trị.

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch hội đồng quản trị được quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của công ty.

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định rõ ràng và tách bạch giữa hai chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc).

Hội đồng quản trị sẽ là cơ quan thực hiện việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hiểu Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) ''điều hành" HĐQT của Công ty cổ phần (CP) là không chính xác. Cách hiểu này đã, đang và tiếp tục gây nhiều hệ lụy không tốt cho doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty CP