Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chấm dứt quan hệ lao động khi không có hợp đồng lao động.