Chấp hành viên căn cứ vào nội dung bản án, quyết định; tính chất, mức độ, nghĩa vụ thi hành án; điều kiện của người phải thi hành án; đề nghị của đương sự và tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án thích hợp

Trong khoảng thời gian 05 năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực, người được thi hành án có quyền làm đơn đề nghị cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án.

Khoản 2 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định xử lý tài sản kê biên thuộc sở hữu chung đã xác định được phần sở hữu của các chủ sở hữu chung

Điều kiện, trình tự, thủ tục, nhiệm vụ và quyền hạn của người thi hành cưỡng chế thu hồi đất được quy định rõ trong Luật Đất đai 2013.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai...

Chỉ có ủy ban nhân dân cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện mới có thẩm quyền thu hồi đất.

Việc nhà nước thu hồi đất mà không có quyết định thu hồi đất, không bồi thường đất, đồng thời, việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi mà không lập biên bản và không cung cấp thông tin là trái quy định pháp luật.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thừa phát lại đề nghị cưỡng chế thi hành án để quý vị tham khảo.

Nếu công trình thuộc diện buộc phải thu hồi thì thẩm quyền quyết định cưỡng chế thực hiện thu hồi đất thuộc về Chủ tịch UBND huyện theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013.

Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục.