-->

Bộ luật Dân sự có quy định về nghĩa vụ phải thực hiện hoặc không thực hiện một công việc.

Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật với một trong ba hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.